Âåðíóòüñÿ íà ãëàâíóþ

 

Dusha Moya Talisman

 

12.01.2008

;
;
;
;
.


10CAC 4CACIB 3BOB 5R.CAC 3R.CACIB.

2 .
4
 


 

DUSHA MOYA ZHIGOLO

 

AMIR ME BEIT HAMAAYAN

MADE IN SPAIN IGUALMENTE

ZEHAVIT ME BEIT HAMAAYAN

KETER ME BEIT HAMAAYAN

RECHES ME BEIT HAMAAYAN
ZARIT ME BEIT HAMAAYAN

JASMIN ME BEIT HAMAAYAN

ZAMIR ME BEIT HAMAAYAN

VLAK ME BEIT HAMAAYAN
VENITA VAN DE DOELAAR
CHEMDA ME BEIT HAMAAYAN

RECHES ME BEIT HA'MAAYAN

ZEHAVIT ME BEIT HAMAAYAN